Katalog IJZ

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

Koroška cesta 7
3325 Šoštanj
tel.: 03 – 898 66 00

e-pošta: os-sostanj@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba:

mag. Majda Zaveršnik Puc, ravnateljica

tel.: 03 898 66 04

e-pošta: majda.zaversnik@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga: 13. 2. 2009
Datum zadnje spremembe:  24. 1. 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-sostanj.si/

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Šoštanj, Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj

POŠ Topolšica, Topolšica 98, 3326 Topolšica

tel.: 040 300 014; 03 589 23 70

e-pošta: pos.topolsica@guest.arnes.si

Vodja podružnice: Mojca Šabec, prof.

2. b Organigram zavoda Organigram zavoda
2. c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

mag. Majda Zaveršnik Puc, ravnateljica

tel.: 03 898 66 04

e-pošta: majda.zaversnik@guest.arnes.si

2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

NOTRANJI PREDPISI
Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Pravilnik o računovodstvu v Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Pravilnik o rednem letnem popisu v Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Navodilo o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa
Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev v Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Register tveganj
Kodeks obnašanja in ravnanja delavcev v delovnem razmerju v Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj.
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
Pravilnik o uporabi mastnih pečatov
Pravila o podrobnejših kriterijih in postopku dodelitve sredstev za subvencionirano šolsko prehrano in šolo v naravi
Poslovnik o delu Sveta staršev OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Pravila Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Hišni red
Interna pravila Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj o naročanju materiala za vzdrževanje in popravila, za kuhinjo, čiščenje in drobni inventar.
Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj.
Katalog zbirk osebnih podatkov
Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

 

DRŽAVNI PREDPISI
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o knjižničarstvu
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovni šoli
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Zakon o računovodstvu

 

PREDPISI EU
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

 

2. e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2. f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt (LDN) za tekoče šolsko leto

Poročilo o realizaciji LDN za  preteklo šolsko leto

Učbeniški sklad

2. g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
2. h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Jih ni.
2. i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
2. j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Urniki

Seznam učnih gradiv
Šolski koledar

 

Publikacija

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Večina informacij je dostopna prek spleta

http://www.os-sostanj.si/ ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

(Skupno 808 obiskov, današnjih obiskov 1)