Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ

 1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.
 2. Ob vstopu v šolo si vsak nadene masko, ruto, buff,.. Odrasli si razkužijo roke.
 3. Učenci vozači gredo takoj v matične učilnice, kjer jih  od 7.25 pričakajo učitelji, ki imajo 1. uro pouk. Učenci prihajajo v šolo pet minut pred pričetkom pouka. Učenci vozači prihajajo v šolo z zadnjim možnim avtobusom in odhajajo s prvim možnim avtobusom (glede na pričetek/zaključek svojega urnika). Na pričetek pouka počakajo v  svojih matičnih razredih, po zaključku pa v učilnici, namenjeni varstvu vozačev.
 4. Učenec se preobuje pri svoji garderobi in le to takoj zapusti. Zjutraj bodo  od 7.15 odprta vsa  vrata glavnega vhoda; skozi desna vrata vstopajo učenci, ki imajo garderobne omarice na desni strani, skozi leva vrata pa učenci, ki imajo garderobne omarice na levi strani; mala garderoba je odprta za učence 1. triade. Dežurni učitelj pazi, da v garderobah ni hkrati več kot 20 učencev.
 5. Po šoli se gibamo kot v prometu – desna stran.
 6. Šola je zaklenjena. Zunanji obiskovalci se javijo (pokličejo) v tajništvu, kjer se vodi evidenco.
 7. Šola sproti obvešča starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci in o drugih aktualnih informacijah.
 8. Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih pri obveznem in razširjenem programu.
 9. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor – izolirno sobo in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor razkuži. V primeru, da starši pridejo takoj po otroka, se ga pospremi direktno pred glavni vhod šole.
 10. Ravnatelj šole o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju šole seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport in ravna v skladu s priporočili in navodili NIJZ.
 11. Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih, o tem obvestijo ravnateljico. Ravnateljica se  posvetuje pri epidemiologu z območne enote NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ.
 12. Za zaščito pred okužbo je potrebno:
 13. redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo
 14. upoštevanje higiene kašlja
 15. zračenje večkrat dnevno
 16. vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo; pri malici se najprej razkužijo vse mize, za to poskrbi učitelj, ki je v razredu
 17. učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah
 18. na hodnikih se gibajo po desnem pravilu
 19. po uporabi pripomočkov/orodij učitelj le te razkuži za seboj oziroma jih za teden dni pusti v karanteni (jih ne uporablja)
 20. pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo učenci nujno umiti roke oziroma se le te odda v karanteno za 7 dni
 21. uporaba sanitarij je dovoljena med poukom, počaka se pred njimi, če so zasedena; učenci uporabljajo sanitarije pri svojih učilnicah
 22. Učitelji ves čas skrbijo za varnostno razdaljo, še zlasti pri dnevih dejavnosti, kosilu in pri aktivnih metodah dela (1,5m – 2m).
 23. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.
 24. Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se le te pred prihodom nove skupine učencev očisti in razkuži.
 25. Pouk športa poteka tudi v športni dvorani. Do 5. razreda se učenci preoblačijo v razredu. Od 6. razreda dalje se fantje preoblačijo v garderobah po določenem razporedu, deklice  pa v matičnih razredih. Garderobe v telovadnici se za vsako skupino očisti in razkuži. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj. Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži oziroma jih ne uporablja en teden.
 26. Pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter pri učnih skupinah se učenci med seboj mešajo. Sedežni red je strogo določen tako, da sedijo učenci istega razreda skupaj v eni koloni in so 1,5 m oddaljeni drug od drugega razreda. Učne skupine so iste pri vseh predmetih in so ves čas v eni učilnici.
 27. Podaljšano bivanje, jutranje varstvo in vozači so v svojih skupinah, kjer skušamo ohranjati socialno distanco. Zagotovljen je stalen prostor in učitelj.
 28. Malica se organizira v matični učilnici.
 29. Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda, sicer je vmes razmak (1,5 m – 2 m). Jedilnico se za vsako skupino razkuži.
 30. Izposojo knjig bomo organizirali od 1.-5.r. v času pouka, od 6.-9. r.  po pouku po točno dogovorjenem urniku. Po vrnitvi gredo knjige za tri dni v karanteno.
 31. Računalniška učilnica naj se uporablja minimalno. Za vsako skupino jo je potrebno razkužiti.
 32. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.
 33. Ekskurzije in šole v naravi bomo izvedli, če bodo predvidene destinacije varne.
 34. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).
 35. V skupnih prostorih uporabljajo maske vsi odrasli in učenci (skladno s priporočili NIJZ). Učitelji, drugi strokovni delavci in učenci so v učilnici lahko brez maske.
 36. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav. Le izjemoma lahko roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. O tem mora biti vodstvo šole obveščeno.
 37. Uvodni roditeljski sestanki bodo potekali v živo. Sestanki bodo za vsak razred posebej. Prisoten naj bo le en starš. Maska je obvezna. Izpred šole pospremi starše v razred razrednik.
 38. Sestanki zaposlenih bodo potekali na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav. Kadar bodo v živo, smo vsi dolžni upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske in navodil NIJZ.

UKREPI

Seznanitev z ukrepi (infografike, obvestila, predavanja itd.)Starši, zaposleni, učenci
Samo zdrave osebe+
Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih+
Umivanje/razkuževanje rok+
Higiena kihanja in kašlja+
Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami+
Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju večja+  
Uporaba mask (zaposleni, učenci) v skupnih prostorih+
Čiščenje in razkuževanje površin+
Zračenje prostorov+
Mešanje skupin (šport, IP, učne skupine)dezinfekcija
Urnik uporabe prostorov (časovni zamik: učilnice, uporaba jedilnica)URNIK, dezinfekcija
Določene poti gibanja (koridor)desna stran
Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure)+
Odsvetovanje prirediteve-prireditve
Ekskurzije in šole v naraviPreverjene destinacije
Poseben režim pri predmetu šport (garderobe)Dezinfekcija
Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču+
Spodbujanje pouka na prostem+
Poseben režim v jedilniciDezinfekcija
Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalceTajništvo
Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelegaprostor pri vhodu v telovadnico

Šoštanj, 1. 9. 2020

mag. Majda Zaveršnik Puc,
ravnateljica

(Skupno 312 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v Informacije staršem. Zaznamek za trajno povezavo.